Algemene voorwaarden Wavetrading

1. Wavetrading: Wavetrading verstrekt informatie aan de hand van een algoritme. Deze signalen worden verstrekt door middel van een sms- service.

2. Informatie: De informatie die wordt verstrekt door middel van de sms is informatief. Wavetrading aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de informatie die wij verstrekken. Abonnees zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico.

3. sms: Wavetrading kan niet aansprakelijk worden gesteld als een sms niet of te laat aankomt. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een sms zal niet tot een schadeplicht kunnen leiden.

4. Algoritme: De informatie die Wavetrading publiceert, steunt op de betrouwbaarheid van het algoritme. Het algoritme berekent voortdurend de krachten in de markt, de onderhuidse bewegingen en verschuivingen, maar dat betekent niet dat het advies altijd winstgevend is. Extra informatie over het algoritme is op de website te vinden.

5. Betalingen: Wanneer een abonnee zich aanmeldt, ontvangt de abonnee een factuur. De abonnementen en de daarbij behorende services gaan echter pas in nadat de betaling is ontvangen. Eventuele restitutie is niet mogelijk.

6. Abonnement verlengen: De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur (jaar/half jaar/kwartaal/maand). De overeenkomst wordt verlengt voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze opzegt (schriftelijk, mag ook per e-mail) tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand. De informatie vindt dan weer plaats nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen. Dit geldt ook voor de abonnees, die er voor hebben gekozen om de posities automatisch te laten uitvoeren.

7. Verplichtingen van Wavetrading: Wavetrading is verplicht de abonnees te woord te staan, wanneer dit door hun nodig wordt geacht. Ook dienen relevante vragen te worden beantwoord en wordt, waar nodig, de abonnee van aanvullende informatie voorzien door middel van een nieuwsbrief. Wavetrading behoudt zich het recht voor, het abonnement stop te zetten, als de abonnee zich op een onredelijke manier uit, of als daar een andere negatieve aanleiding voor is, maar er wordt geen restitutie verleend.

8. Verplichtingen voor abonnees:  De abonnees van Wavetrading dienen op zorgvuldige wijze om te gaan met de door Wavetrading verstrekte informatie. Deze informatie mag, tenzij het bij Wavetrading is aangevraagd, niet aan derden verstrekt worden. Men dient het verstrekte advies alleen op persoonlijke titel uit te voeren. Wanneer een abonnee van Wavetrading met de door Wavetrading verstrekte informatie, zonder overleg aan een andere partij(en) deze informatie verstrekt, en/of er voor handelt, dan is deze abonnee een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000 per overtreding, zonder rechterlijke tussenkomst, aan Wavetrading. Eventuele juridische kosten die Wavetrading moet maken, zijn voor de abonnee.